YANGIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Yangının birim zamanda sebep olabileceği hasar yangın riski olarak adlandırılmaktadır. Bu risk yangın olasılığının muhtemel hasar büyüklüğüyle çarpımından elde edilir. Toplam yangın riski, muhtemel tüm yangın yükünün toplamından meydana gelmektedir. Bu kapsamda Yangın Güvenliği Risk Analizi Yangın Eğitim Uzmanımız tarafından yapılmaktadır.

İşyerindeki binaların, açık veya yarı açık alanlarının, malzeme ve teçhizatın Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, ilgili ulusal veya uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri referans alınarak olası yangın riskleri açısından değerlendirmesi ve bu önlemlerin belirlenmesi işlemidir.

Yasal Gereklilik

Aslında binalar proje aşamasında iken yangına karşı tüm önlemlerin alınması esastır. Ülkemizde çoğu zaman bu durumun mümkün olmadığı yani işletmelerin kurulu düzende faaliyetlerine devam ettikleri göz önünde bulundurulduğunda sık sık yangın ile ilgili medya haberlerinden de anlaşılacağı üzere yangın ile ilgili tedbirlerin hassasiyetle ele alınması gerekmektedir.

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Md 6-1’e göre yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından yapı sahipleri veya işletmeci olan işveren sorumludur.

Aynı yönetmelik Md 6-6’ya göre ise; sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir.

Yangın Risk Değerlendirmesi bu zorunlulukların analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla işletmeyi her açıdan teminat altına almaya yönelik önemli bir çalışmadır.

Yangın Risk Değerlendirme Aşamaları

Yangın Risk analizi İş Güvenliği uzmanımızın ve İşletme yangın sorumlusu ve İSG Uzmanınız ile birlikte icra edilmektedir. Yapılacak olan risk analizi sonucunda ;

*İşletme hakkında ve işletme yangın güvenliği hakkında bilgiler alınması.

*İşletmenin mevcut yangın söndürme ve yangın algılama sistemleri hakkında bilgi alınması.

*Varsa daha önceden yapılmış Yangın ve Acil Durumlar konusunda düzenlenmiş formların incelenmesi.

*İşletmenin yangın raporunun incelenmesi

*İşletmenin Acil durum planlarının incelenmesi

*İşletmede varsa yaşanmış yangınlarının incelenmesi.

*Teorik ve uygulamalı yapılan Yangın eğitimi,  Acil durum planı eğitimleri ve tatbikatlar konusunda bilgi alınması.

*LPG-LNG yer üstü  tankı veya Doğalgaz tesisatı var ise Risk analizi kapsamında değerlendirilecektir.

*Firmanızın tercihine göre seçilecek yöntem ile Ayrıntılı Risk Analiz Tablosunun Oluşturulması.

*Yangın Risklerine karşı alınmış Olumlu önlemlerin de resimleri ile birlikte sıralanması.

*İmzalı, Onaylı Kitapçık halinde ve dijital ortamda Yangın Güvenliği Risk Analizi Raporunun teslim edilmesi.

*Risk Değerlendirme Raporuna katılan Uzmanlarımızın Sertifika ve Uzmanlık Belgelerinin tarafınıza teslim edilmesi.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz...