TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Elver OSGB,

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri Kapsamında verilen eğitimler 30.06.2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” madde 17 ve  07.04.2004 tarihli resmi gazete’de yayınlanan 25426 sayı ve  24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI

Madde 8 - Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

EĞİTİM PROGRAMININ BELİRLENMESİ

Madde 9 - Eğitim programları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen eğitimin amacına uygun hazırlanır.

Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.

EĞİTİM PROGRAMININ DÜZENLENMESİ

Madde 10 - İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.

a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM KONULARI

1. GENEL KONULAR

*Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

*Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

*İşyeri temizliği ve düzeni,

*İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. SAĞLIK KONULARI

*Meslek hastalıklarının sebepleri,

*Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

*Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

*İlkyardım

*Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3. TEKNİK KONULAR

*Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

*Elle kaldırma ve taşıma,

*Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

*İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

*Ekranlı araçlarla çalışma,

*Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

*İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

*Güvenlik ve sağlık işaretleri,

*Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

*İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

*Tahliye ve kurtarma

4.DİĞER KONULAR

AÇSHB 24.05.2018 tarih ve30430 sayılı “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETEMLİK”  gereği çalışanlara verilmesi gereken şu eğitimlerde eklenmiştir. Buna göre:

*Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma,

*Kapalı ortamlarda çalışma,

*Radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma,

*Kaynakla çalışma,

*Özel risk taşıyan ekipman ile çalışma,

*Kanserojen maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve benzer…

EĞİTİMLERİN ZAMAN İÇİNDE TEKRARLANMASI

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

*Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde YILDA en az BİR defa.

*Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 YILDA  en az BİR defa.

*Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 YILDA en az BİR defa.

Ayrıca;

a) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

b) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

c) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

d) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde ve aşağıdaki sürelere uygun olarak verilmelidir.

ÇALIŞLARA VERİLEN EĞİTİM (SAAT )SÜRELERİ

Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,

Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,

Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde ve işyerinin mesai saatleri içinde verilir.

BELGELENDİRME

Elver OSGB,

yukarıdaki hizmetleri belirlenen plan doğrultusunda, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, yönetmelikte belirtilen konu ve süreleri içeren eğitim programları gerçekleştirilmekte ve eğitime katılan çalışanlara, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Belgesi düzenlenmektedir.

Eğitim belgesi, eğitime katılan kişilerin eğitim öncesinde atacakları hazirun cetveli, eğitim sonu sınav soru kitapçığı, eğitim görselleri ile dayanak oluşturularak düzenlenir.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz...