TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD)

2010 yılında ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)’ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.

Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

ADR Sözleşmesi

(Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

Gönderen

Paketleyen

Yükleyen

Dolduran

Taşımacı

Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler

Alıcı

Boşaltan

Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

Hangi Firmaların Danışmanlık Hizmetine İhtiyacı Vardır?

Tehlikeli maddelerin Karayolu, Demiryolu ve Denizyolu araçları ile taşınması ile bağlantısı olan Firmalar en az bir kişi olmak üzere TMG Danışmanı ilgili olan taşıma türüne göre bulundurmalı veya dışarıdan sözleşme şartına bağlı olarak destek almalıdırlar.

TMG Danışmanı Hangi işlemlerle ilgilenir?

(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’nın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında;

Taşınacak tehlikeli maddelerin tespitini yaparak, bu maddeye ilişkin ADR’ deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek,

Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmelerini yapmak,

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak,

 Bu prosedürler uygulanırken, ADR Yönetmeliğini içeren “kılavuz kitap” (Ulaştırma bakanlığı tarafından hazırlanmış ADR kitabı) dışına çıkmamak.

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan,gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, 30.06.2015 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

(1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

a) TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,

b) TMGD olarak görevlendirilen kişinin, İdare’ce verilen TMGDS sahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,

c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g) TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle ,yükümlüdürler.

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

İşletmelere TMGD istihdam Etme yada Hizmet Alımı Ne Zaman Zorunlu ?

Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.

30 haziran 2015 tarihinden itibaren tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan tüm işletmeler için tehlikeli madde güvenlik danışmanı (tmgd) istihdam edilmesi için tebliğ yürürlüğe girmiştir.

Temmuz 2015 itibariyle tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla ilgili işlemleri yapan tüm kurum ve kuruluşlar en az bir tane tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek zorundadır.

Ücret Belirlemesi Nedir?

Ücret belirlemesi olarak firmaların iş yüküne ve kullanılan madde ve kapasitelerine bağlı olarak değişmektedir.