PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.

“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Proses şartları

Kimyasal Maddelerin Özellikleri

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

Tutuşturucu Kaynaklar

Havalandırma Özellikleri

Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması

Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi

Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme

Patlamanın Etkisinin Azaltılması

Konu başlıklarını içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktadır.

Örnek Doküman İçeriği

Amaç

Tanımlar

Kapsam Dışı Faaliyetler

Sorumluluklar

İlgili Mevzuat ve Standartlar

1. Patlama Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

2. Patlamanın Kimyası ve Oluşumu

3. Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Gaz, Toz ve Buharlar

4. Ateşleme Kaynakları

5. Patlamaya Karşı Alınan Önlemler

6. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması

7. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizatlar

8. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Teçhizat Kategorileri

9. Patlama Riski olan Bölge için Risk Değerlendirmesi

10. Patlayıcı Gazların Sınıflandırılmasında EN 60079-10-1 Metodolojisi

11. Patlayıcı Toz Ortamları Sınıflandırılmasında EN 60079-10-2:2009 Standardı

12. Patlayıcı Toz Ortamlarına Yönelik Alan Sınıflandırma Prosedürü

13. Toz Katmanı Tehlikesi

14. Toz Katmanının Sıcak Yüzey Tutuşmasından Dolayı Yangın Riski

15. Ex Donanımına Yön. “Donanım Koruma Düzeylerini” Kap. Alternatif Risk Değ. Yöntemi

16. Patlayıcı Ortam Hesapları

17. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risk. Kor. için Asgari Gerekler

18. Çalışanların Eğitimi

19. Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni

EK -1 Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi

EK -2 Patlama Olaylarına Karşı Acil Eylem Planı

EK -3 Risk Analizi

EK -4 Tehlikeli Bölge Çizimleri

                                                                    Patlamadan Korunma Dokümanı Süreç Planı