MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Dayanak; 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre işveren;

“ İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.”

Yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan işyeri taramalarının amacı meslek hastalıklarına neden olabilecek ortam şartlarının belirlenmesi ve önüne geçilmesi, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla tedbir alınmasını sağlanmaktadır. İş yeri taramaları doğru bir şekilde yapıldığında çalışanların memnuniyetinin ve iş tatmininin arttığı bununda hem verimliliği arttırdığı hem de iş yerlerine ciddi ekonomik yararlar sağladığı bir gerçektir.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve zaman içinde periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluk hatta ilerleyen süreçten (meslek hastalığı oluşması veya tazminat davalarından) sonra kazanca dönüşmektedir.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi sağlayarak, gerekli önlemlerin alınması için de firmanıza ışık tutacaktır.

Mobil Sağlık Tarama Aracımız ile işinizden de sağlığınızdan da olmadan, en ekonomik şekilde programlarınızı aksatmadan, mesai kayıplarının önüne geçerek hizmet almanız sağlanır.

Mobil Sağlık Tarama Amacımız, eğitimli ve alanında deneyimli personelimiz ile size uygun gün ve saatte sizin yanınıza geliyor, sağlık tarama ve uygulamalarınızı direk çözüme kavuşturuyor.

Mobil Sağlık Hizmetleri olarak insan sağlığını ve işinize verdiğiniz değeri de bilincinde olarak siz değerli müşterilerimize ana faaliyeti olan Mobil Sağlık anında, aracı kuruluş olmaksızın hizmet vermekteyiz.

Mobil sağlık hizmetleri aracımız ile yasal olarak çalışanlara yapılması gerekli periyodik sağlık taramalarını işyerinizde yapmaktayız.

İşe giriş muayeneleri, iş yeri hekimlerimiz tarafından yapılmakta olup, işin niteliğine göre gerekli testler (Akciğer Filmi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Testi, Kan Sayımı, Kan Grubu, Hepatit testleri, İdrar Tahlili, v.s) kurumumuzla anlaşmanız halinde kısa sürede sonuçlandırılarak, ekonomik fiyat paketleriyle; tarafınızdan gönderilecek her işçiye hizmet verilebilmektedir.

İşitme Testi ( Odiometri )

Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu anlamda kullanılan birçok test vardır ve her biri farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB hekimi tarafından hastanın şikayetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre belirlenir. Bu testlerden en sık kullanılanları şunlardır. Safses Odiometrisi (Pure Tone Odiometri): En sık uygulanan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur.

İşyerinizde, tamamen bu iş için tasarlanmış özel odiometri kabini ile donatılmış araçlarımızla tekniğine uygun olarak yapabilmekteyiz. Sonuçlar odiometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.

Gerektiğinde hastanelerimizdeki Kulak Burun Boğaz uzmanlarımız tarafından klinik olarak muayene edilerek gerekli tedavileri sağlanabilmektedir.

Akciğer Grafisi

Mesleki akciğer hastalıklarından çalışanların korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuvar çalışması akciğer filmleridir. Gerek işe girişte gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi, olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir. Bunun önemini ILO nun bu konudaki yayınları ve oluşturduğu pnömokonyoz değerlendirme ve takip standartlarından anlamaktayız.

Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için gerek filmin çekimi gerek banyosu ve gerekse de değerlendirilmesi çok önem taşımaktadır. Akciğer filmleri 35x35 cm ebadında olmalı, filmi çekecek araç ve röntgen cihazlarının yeterliliğinden emin olunmalı, kullanılacak filmin kalitesi sorgulanmalı, banyo aşamasında temiz film çıktığından ve yeterli pozlama ve düzgün pozisyonun verildiği görüldükten sonra filmler uzman radyologlar tarafından değerlendirilmelidir. Çünkü hem kişinin sağlık parametrelerini belirlemekte önemlidir hem de yasal bir belge özelliği taşımaktadır. Bu çalışmaları yukarıda saydığımız özellik ve kalitede olabilmesi için maliyet – kalite iyice sorgulanmalıdır.

Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )

Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Meslek hastalıklarının tanı tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak kullanılır.

Aynı zamanda çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir. Teknolojinin son ürünü cihazlarımız ile bu taramayı istenilen uygun şartlarda mobil sağlık aracımız ile yapmaktayız

Aşı Uygulamaları

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetonoz aşısı Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.) Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Laboratuar Tetkikleri

*Portör taramaları

*Kanda Kurşun

*İdrarda Kurşun

*ALA

*ALA-Porfobilinojen

* Protoporfirin

 *Koproporfirin

*TCA

*TCE

*Fenol

*Toluen

*Hippürik Asit

*Kolinesteraz

*Karboksihemoglobin

*Methemoglobin

*Bakır

*Çinko

*ALT

*Tam idrar tetkiki

*Kolesterol

*AST

*GGT

*Hemogram (18 Parametre)

*Üre

*Trigliserid

*Kan Şekeri

*Kreatinin

*Sedimantasyon

*Kan grubu

*HBsAg (ELISA yöntemi ile)

*Anti-HBs (ELISA yöntemi ile)

*Anti- HBc IgG (ELISA yöntemi ile)

*Anti-HCV (ELISA yöntemi ile)

*Anti-HIV(1+2)-ELISA yöntemi ile)

*Uyuşturucu madde panelleri

*Her türlü check-up uygulamaları

Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları

Çalışanların yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıkları anlamak, aynı zamanda çalışanların, yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır.

Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılabileceği gerçeği göz önünde bulundurulursa bu çok da pratik bir uygulama olamamaktadır.

Kırma kusuru taramalarını bu iş için üretilmiş çok özel bir cihazla ( otoreflaktometre ) ve iş yerinizde pratik bir şekilde yaparak, sonuçlarını göz uzmanlarımıza sunuyoruz onların değerlendirmeleri neticesinde oluşan raporları sağlık birimlerinize veya ilgililere sunuyoruz.

Portör Taramaları

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.ayrıca halk sağlığı açısından da çok önem taşımaktadır.mobil portör ekimiz ve mobil sağlık aracımız işyerlerinize gelerek bu uygulamaları sizin için yapmakta ve takip etmektedir.

Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır

Akciğer grafisi ( tüberküloz yönünden en az yılda bir)

Gaita kültürü ( salmonella ve shıgella yönünden en az yılda bir )

Dışkının mikroskobik incelenmesi ( entamoeba,histolytica kistleri giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden altı ayda bir )

Boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden en az yılda bir )

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz…