KALİTE GÜVENCESİ NEDİR?

Kalite güvencesi, hizmet ya da ürünün kalite konusunda gereksinimleri yerine getirmesinde kullanıcının güvenini sağlamak için uygulanan belli başlı etkinlikler bütünüdür.Burada önemli olan kullanıcının gereksinimlerinin eksiksiz ve beirlendiği şekilde karşılanmasıdır.Aksi durumda kalite güvencesi sisteminden bahsedilemez.

ISO 9000 dizisi standardı, 1987 yılında tüm dünyanın kalite ihtiyacına cevap vererek, birçok ülke tarafından kabul görüp yaygınlaşmıştır.Bu standart, bir işletmenin koşullarına uygun Kalite Güvence Sistemi geliştirilmesinde ya da Kalite Güvence Sistemi olarak değerlendirilmesinde esas alınacak bir modeldir.Bu modele uyan bir işletme, tüm dünyada kabul edilmiş bir standarda uygun Kalite Güvence Sistemine sahip olur. Çünkü artık Türkiye dahil tüm dünya ülkeleri Kalite Güvence Sistemine büyük önem vererek bunu ISO 9000 sertifikalarıyla belgelemektedir. Dolayısıyla dünyanın her tarafında ticari işletmeler için bu belgeye sahip olup olmamak aranan kriterler arasında yer almaktadır. Bu durum da kalite güvencesinin devamlılığında büyük rol oynamaktadır.

ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) şu standartlardan meydana gelir;

ISO 9000     : Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Seçim ve Klullanım Kılavuzu

ISO 9001     : Kalite Sistemleri-Tasarım/Geliştirme, Ürteim, Tesis ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli

ISO 9002     : Kalite Sistemleri, Üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli

ISO 9003     : Son Muayene ve Deneylerde Kalite Güvencesi Modeli

ISO 9004     : Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri Elemanları Kılavuzu

ISO 9004-2  : Hizmetler için Kılavuz

ISO 9005     : Kalite Sözlüğü

Kalite Güvence Sisteminin oluşturulması geniş ve özenli bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışma da belirli aşamalar dahilinde gerçekleşir.

1-Yönetim Eğitimi                          : Tepe yöneticileri dahil tüm yöneticiler temel eğitimden geçerler.

2-Organizayson                             : Her departmanda bir kişi, bu konu ile sorumlu tutulur.

3-Ön Değerlendirme                      : Bir iç denetim uygulayarak mevcut durumun ön değerlendirilmesi yapılır.

4-Planlama                                    : Ön değerlendirmede ortaya çıkan sonuçlar karşısında kapsamlı bir planlama yapılır.

5-Uygulamanın Değerlendirilmesi : Üst yönetim tarafından onaylanan planın uygulanması belirli aralıklarla değerlendirilir.

6-İç Denetim                                  : İç denetim ile, kuruluşun dış denetime hazır hale gelip gelmediği tespit edilir.

7-Dış Denetim                               : İç denetim sonuçları değerlendirilerek,hatalar varsa düzeltilir ve dış denetime hazır hale getirilir.

8-Gelişme                                      : Üst yönetim belirli aralıklarla sistemi gözden geçirerek sürekli bir gelişme ve plan uygulaması yapar.

 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN FAYDALARI :

*Minimum maliyet

*Maksimum güvence

*Modern çalışma ortamları

*Çalışanlarda yüksek motivasyon

*Rekabet olanağı

*Müşterinin güven duygusu

*Yüksek verim

*İş ortamında daha az stres

*Şirket imajının giderek yükselmesi

*Kalitede süreklilik

KALİTE SİSTEMİNİN BELGELENDİRİLMESİ

Kaliteye önem ve öncelik veren ve bunu sistem haline getiren firmaların, bu sistemi belgelendirme mecburiyetleri vardır.Çünkü, kaliteyi ve sistemi müşteriye gösterip izah etmeninen kolay ve en güçlü yolu sistem belgelendirmesidir.Dolayısıyla firmalar kalite sistem çalışmalarını ISO 9000 standartları doğrultusunda yapmak zorundadırlar.

Söz konusu bu belgeler, ulusal yada uluslararası platformda kabul görmüş belgelendirme kuruluşlarınca verilir.Kuruluşların seçimi tamamen kullanıcı firmalara ait olup yasal bir zorunluluk yoktur.

ISO 9000 belgeleri 3 yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir.3 yılın sonunda ise yeniden belgelendirme yapılır.

Bu konunun en önemli vurgusu; ISO 9000 belgeleri ile , kaliteyi sağlayıp müşteriye güven vererek müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Kalite Kontrol ile Kalite Güvence Arasındaki Fark Nedir?

Kalite kontrol ile kalite güvence terimleri birçok firmada aynı anlamda kullanılsa da, aslında birbirlerini destekleyen iki ayrı oluşumdur. Sonuç olarak her ikisi de yapılan işin sağlığı adına çalışsa da kullandıkları yöntemler birbirinden oldukça farklıdır.

Kalite Kontrol (QC), bir ürünün üretim aşamasında yapılan fiziksel kontrollerdir.

Kalite Kontrol işlemlerini gerçekleştirmek için yapılan muayene ve testler, imalatçı, üretici, montajcı ya da yüklenici tarafından yapılır. Bu kontroller görsel muayeneler, doküman kontrolü, standartlara uygunluk, şartnameye uygunluğu da kapsar. Kalite kontrol işi icra edeni kalite kontrol birimi ya da kalite kontrol personeli tarafından yapılır.

Kalite Kontrolün amacı ürünün standartlara uygun olduğunun her seferinde onaylanmasıdır. Bu süreçte uygun olmayan ürünler yeniden işlenir ya da ayrılır.

Kalite Güvence (QA), planlı ve sistematik tüm teknik ve yönetimsel işlemleri içine alan, ürün için optimum kalite seviyesini hedefleyen sistemdir.

Bu sistem, personelin yeterliliği, gerekli kaynakların temin edilmesi, malzemenin kontrol sürecinin planlanması, kontrol sisteminin belirlenmesi, uygunsuzlukların tanımlanması, alınacak tedbirler, yönetimin desteği ve bunların dokümante edilerek onaylanması işlemlerini içerir. Kalite Güvence işin sahibi tarafından yönetilir.

Kalite Güvencenin amacı işin tamamını ele alarak yöntemleri belirlemek ve sistem olarak uygun ürün üretilmesini garanti etmektir. Bu şekilde uygun olmayan ürün çıkmasını engellemektir.

Kısaca Kalite Güvence sistem, Kalite Kontrol uygulamadır.

Kalite Kontrol sadece standartlara uygunluğu değerlendirir, Kalite Güvence aynı zamanda müşteri gereksinimlerini karşılamaya ve ürünün mükemmele doğru ilerlemesini sağlar.

KALİTE SİSTEMİ KURULMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

Kuruluşun yapısı, kaynaklar, sorumluluklar, prosedürler ve prossler kaliteyi etkileyen önemli yönetim kararlarıdır. Asıl önemli olan, bunların, ilgili personelin anlayabileceği şekilde dokümante edilmeleri ve kalite sisteminin kaliteyi her düzeyde ve dengeli olarak kontrol edebileceği biçimde sürdürülmesidir.
Kalite sistemi, müşteri ile ilişkiler, üretim/proje tesisi,satın alma, taşeron firma ile sözleşme yapılması, eğitim gibi diğer fonksiyonları da göz önüne alacak şekilde planlanmalı ve geliştirilmelidir. Kalite planlaması, kalite kontrol tekniklerinin güncelleştirme ihtiyacını belirlemeli, personel ve cihazların kalite planlarını yürütebilecek yeterlilikte olmalarını sağlamalı ve ilgili kalite kayıtlarını oluşturmalıdır.

KALİTE YÖNETİMİ
Sn. Prof.Dr.V.Doğan Sorguç tarafından çevirisi yapılan ve Mühendisler Odası tarafından bastırılan CMAA’nın İnşaat Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standardı kitabında; Kalite yönetimi ile ilgili tanımlamalar şu şekilde tariflenmiştir: 
Kalite
Bütçe ve iş programı, işlev, uyum,albeni, kamuoyu onayı gibi tüm proje gereklerini yerine getirmektir.
Kalite Yönetimi
Kaliteyi sağlayacak biçimde, ilgili kaynak ve işlemleri koordine ederek yönlendiren prosedür ve yaklaşımı (sistemi) planlama, örgütleme, izleme ve kaydetme sürecidir.
Kalite Kontrol 
İşgücü, malzeme, teknoloji, sistemler, dokümantasyon ve işçilik gibi proje unsurlarının plan, şartname, ilgili standartlar ve proje koşullarına uygun olup olmadığını saptamak amacıyla, sürekli biçimde yapılan inceleme, belgeleme (sertifikasyon) teftiş ve testlerdir.
Kalite Güvencesi 
Kalite kontrol prosedürlerinin fiilen uygulandığını gösteren planlı ve sistematik incelemelerdir.
Sözleşmesinde proje yöneticisinden istenen çaba ne olursa olsun kalite yönetimi, proje yöneticisi temel hizmetlerinin doğal bir parçasıdır. Buna benzer biçimde, inşaat proje yöneticisi ister tasarım öncesi evrede, ister inşaat başladıktan sonra veya arada hangi evrede işe alınmış olursa olsun ilk iş olarak kapsamlı bir kalite yönetim planı geliştirip uygulamalıdır.

Biz bunu sağlayacak sistemin ise ISO 9000 Standartları serisine Uyumluluk olduğunu düşünüyoruz. Yakın bir tarihte tüm İnşaat ihalelerinde bu standartlara uyumluluğun gerekli şart olarak ihale dosyalarında yer alacağını göreceğiz.

KALİTE SİSTEMLERİ KURULUMU konusunda ELVER AKADEMİ PROFESYONELLERİNDEN DESTEK ve HİZMET ALMANIZ SİZİ RAKİPLERİNİZDEN BİR ADIM ÖNE TAŞIYACAKTIR.

Sağlık ve Güvenli Yaşam Dileriz.

 

Paylaş