A. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği,

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

Rehberlik, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt, İlgili birimlerle işbirliği...

REHBERLİK

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışanların risk değerlendirme ekiplerinde görev almalarını önererek çalışanlarla birlikte iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizlerinin yapılmasını sağlamak.

Alınacak önlem ve tedbirleri tespit etmek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. İşvereni bilgilendirmek, risk değerlendirme dosyasını bir kitapçık halinde hazırlamak.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

EĞİTİM - BİLGİLENDİRME VE KAYIT

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

(Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 22 :

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.

Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.

Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür

İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.

İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

Bu Kapsamda,

Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmasına yardımcı olmak. Ataması yapılan kurul üyelerinin eğitim ve sertifikalarını düzenlemek.

İSG Kurulu oluşturulan işyerlerinde aylık İSG toplantılarının gündemini yazılı olarak belirlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında kurul sekreteri olarak görev yapmak. Kurul üyelerine işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.

 Kurulda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve alınacak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerinin yapılmasını işverene öneride bulunarak karar defterine veya rapora yazarak tüm kurul üyeleri tarafından imzaya açılıp işveren veya işveren vekilinde yazılı olarak sunmak.

 İSG Kurulu oluşturulmayan işyerlerinde İSG Uzmanı olarak tespitlerini tutanak halinde işveren veya vekiline sunmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

Görevlendirilecek işyeri yetkilileri ile birlikte işyerinin niteliğine uygun bir İSG iç yönetmelik taslağı hazırlamak işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak.

SAĞLIK GÜVENLİK PLANI

Sağlık ve Güvenlik Planı/Dokümanı hazırlamak. İş sağlığı ve güvenliği sistemi, işe giriş işlemleri.

Acil durum müdahale planı, yıllık eğitim planı, değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsamaktadır.

ACİL DURUM EYLEM PLANI- ACİL DURUM EĞİTİMİ VE İLKYARDIM

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11

Bu kapsamda,

Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını işverene önererek tatbikatlarda yer almak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRELERİ

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika hizmet verecektir.

B. İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİ

27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı yönetmelik gereği  İşyeri Hekimi görev, yetki ve sorumlulukları ve Eğitimleri hakkında yönetmelik gereği;

İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 15 – (1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

Rehberlik ve Danışmanlık

*Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,

*Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,

*İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

*İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

*İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

*İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

*Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

*İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

Sağlık gözetimi

*Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

*İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

*Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

*Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

*Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

*Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

*Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

*Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

*Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.          

Eğitim ve bilgilendirme

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

*İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

*İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

*Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

İlgili birimlerle işbirliği

*İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

*İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,

*İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

*Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

*Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,

*Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri

18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" göre;

MADDE 6 – “(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.”

Sağlık Raporu

İşyeri hekimi işe başlamadan önce çalışanı fiziki muayene eder, muayene bilgilerini ve çalışan beyanlarını Ek-7 formuna uygun olarak doldurur. İşyerinin tehlike sınıfına, işçinin yapacağı iş ve hizmete ve risklere göre tahlil ve tetkik yapılmasını ister.

Tahlil ve tetkikler işçi işe başlamadan önce yapılacak ise; İşçi tahlil tetkik bedelini kendisi öder.

İşçi İşe başladıktan sonra veya işçinin çalışmasının devamında yada ilerleyen zamanlarda yapılacak periyodik kontrol, tahlil ve tetkikleri işveren ödemek zorundadır. Bu konuda işçiden herhangi bir ücret alamaz yada ücret kesintisi yapamaz.

Tatlil ve tetkikler sonucuna göre, işyeri hekimi çalışana işyerinin Tehlike sınıfına göre geçerli olmak üzere sağlık raporu düzenler.

Sağlık raporu olmadan işçi işe başlatılamaz.

Az tehlikeli ve 1-49 arasında işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanların sağlık raporları, çalışanların bağlı bulunduğu aile hekimlerinden temin edilebilir.

Az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporları 5 yılda bir, Tehlikeli İşyerlerinde 3 yılda bir ve Çok tehlikeli İşyerlerinde yılda 1 defa yenilenmek zorundadır.

Sağlıklı Günler Dileriz.