ACİL DURUM EYLEM PLANI

Acil durum; Acil durum hayatın normal akışı sırasında ilave herhangi bir tedbir alınmasını gerektiren sıra dışı olaylardır.

Çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır. Bunlar; Yangın, Deprem, Sel ve su baskınları, Aşırı soğuk ve aşırı sıcak, Sabotaj, Toplumsal olaylar, Patlama yangın, doğal afet, silahlı saldırı, bombalama gibi normal olarak her gün karşılaşmadığımız olaylardır ve bunlar için kendilerine has tedbirler alınması gerekmektedir.

Hemen her acil durum olayında, binaların tahliye edilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, 6331 sayılı İş sağlığı güvenliği kanunun 12. maddesine göre iş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanın güvenliği için tahliye planı hazırlamak zorundadır.

Her kat için özel acil durumu karşılayan tahliye planı yapmak gerekmektedir, böylece acil durum ve afetler esnasında personel arasında kargaşa yaratmasının önüne geçilecektir.

Acil Durum Eylem Planı

Bir kurumun, her türlü unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını engellemek veya engellenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmesi amacıyla hazırlanan, acil durum sırasında kimin hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlendiği yazılı plandır.

Bir kurumun acil durum eylem planı; esnek(dinamik) olmalı, yaşanan olayın her aşaması için ayrıca düzenlenmeli ve her olası “tehlike” başlığı için, ihtiyaca cevap veren ayrı plan düzenlenmelidir.

Acil Durum Eylem Planında Aşamaları

Acil Durum Eylem Planında 4 Aşama Vardır:

Planlama

Tehlikelerin ve olasılıkların analizi

Planın geliştirilmesi

Planın uygulanması

Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Aşaması

Öncelikle bina, tesis, proje, işletme ne durumda olursa olsun “RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU” nun hazırlanması gereklidir. Bu raporla birlikte, mevcut risklere yönetmelik ve ilgili güncel mevzuata uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır.

Olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası şeklinde hazırlanması gereken Acil Durum Eylem Planı’nda amaç; olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü takdirde yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Acil durum eylem planında olması gereken bölümleri; kapsam, acil durum organizasyonu, sorumluluk ve yürütme, araç, gereç, ekipman ve teçhizatlar, acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzı, tesisin riskli bölgeleri, acil durum toplanma bölgeleri, tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları, acil durumlarda aranacak önemli telefonlar olarak sıralayabiliriz.

Bu planlar çerçevesinde haberli ve habersiz yapılacak tatbikatlar, önlem ve müdahale çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır. Tatbikatlar, tam boyutlu ve işlevsel olmalıdır.

Bir tatbikat, ne kadar gerçeğe uygun ve tatbikatın zorluk derecesi ne kadar yüksek olursa o kadar gerçek olaya yaklaşılmış olur ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.

Acil Durum Eylem Planında Kapsam Belirleme

Acil durum yönetim konuları

Acil durum yönetim elemanları

Acil durum müdahale prosedürleri

Dokumantasyon aşamalarından oluşur

Tehlike ve olasılıklarla risk haritası oluşturulduktan sonra yapılacak ilk iş "Acil Durum Eylem Planı" hazırlamaktır.

Bunu da risk değerlendirmesi ve raporlaması gibi yangın, tehlike tanımı, iş kazaları, ergonomi, meslek hastalıkları, ilkyardım vb eğitimleri alan ve mevzuat bilgisi olan İş Güvenliği Uzmanları yapmaktadır.

Tahliye Planları

Yangın tahliye planı, sivil savunma tahliye planı, okul tahliye planı, deprem tahliye planı ve şirketleriniz için hazırlanması gereken zorunlu tahliye planlarınızı ve tahliye tatbikat tutanağı örneği ile yerinizde keşif yaparak yada bize sağladığınız projeniz üzerinden ivedi olarak hazırlıyoruz.

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanıyor.

Acil durum planında;

işyerinin unvanı, adresi,

hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı,

hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi,

belirlenen acil durumlar,

alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

 acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri,

 işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki,

yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,

ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,

kaçış yolları,

toplanma yerleri,

görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,

ilk yardım,

acil tıbbi müdahale,

kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları vb. bilgilerin yer alması gerekiyor

6331 sayılı İş sağlığı güvenliği kanunun 12. maddesine göre iş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanın güvenliği için tahliye planı hazırlamak zorundadır.

Acil Durum Planlarının Yenilenmesi?

Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli işyerlerinde bir, tehlikeli işyerlerinde iki, az tehlikeli işyerlerinde dört yılda bir yenilenecektir.

Ancak işyerinde, yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenecektir.

ACİL DURUM EKİPLERİN OLUŞUMU ( Yasal Dayanaklar )

Acil durumlarla ilgili kurulacak ekiplerle ilgili üç yönetmelik mevcuttur ve her üçü de yürürlüktedir.

19.12.2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmeliğe Göre:

Ekiplerin kuruluşu

MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.

a) Söndürme ekibi,

b) Kurtarma ekibi,

c) Haberleşme ekibi,

ç) İlk yardım ekibi.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.

(3) Ekipler, 136. madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

(4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

18.06.2013 tarihli İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğe Göre:

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

3) 22.05.2002 tarihli İlkyardım Yönetmeliği Göre:

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

Madde 16 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)

(1)Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Ekipler kurulurken her üç yönetmelik de dikkate alınmalıdır; bunun için ekip sayısını belirlemek için aşağıdaki kuralları uygulanır.

1) İlkyardımcı Sayısı: İlkyardım Yönetmeliğine Göre Az Tehlikeli sınıf için yirmi kişide bir, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf için on kişide bir kişi atanmalıdır.

Onbeş kişilik az tehlikeli sınıf için bir ilkyardımcı, onbeş kişilik tehlikeli sınıf için iki ilkyardımcı gibi.

2) Yangınla Mücadele ve Arama, Kurtarma, Tahliye Ekipleri Sayısı:

Burada çalışan sayısının 50'den az ya da çok olmasına göre iki durum mevcuttur:

a) 50'den az çalışan: Sadece İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik dikkate alınır.

Yönetmelikte belirtildiği üzere tehlike sınıfına göre her 30/40/50 çalışan için birer kişi görevlendirilir. İstisnası 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftır ki, bu işyerleri için yangınla mücadele, arama, kurtarma, tahliye görevleri için bir çalışan yeterlidir.

b) 50'den çok çalışan: Hem Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hem de İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği dikkate alınacaktır.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre destek elemanı sayısı 30/40/50 kişiye bir kişi olarak hesaplanır, ancak hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten azsa, bu yönetmelikteki sayılara tamamlanır. (Söndürme 3, Kurtarma 3, Koruma 2 kişi)

Eğer hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten çoksa, direk olarak işyerlerinde acil durumlar yönetmeliğine göre hesaplanan sayıda destek elemanı atanır.

Acil durum planı hazırlamak bütün işyerleri için zorunlu hale getirilmiştir.

Beklenmeyen olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kaybının en aza indirilmesi acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle acil durum planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Bütün bunların yanında acil durum planını yapmamanın idari para cezası da bulunmaktadır.

Acil durum planının herhangi bir kuruma verilmesine gerek yoktur.

Çalışanlarımızın ve işyerlerimizin zarar görmemesi için acil durumlara hazırlıklı olmaktan başka çaremizin olmadığını unutmamamız gerekiyor.

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Dileriz…